Strong Girl Nam-soon,Strong Woman Kang Nam Soon/大力女子姜南順

7.6推薦

分類:韓劇韓國2023

主演:李瑜美 金廷恩 金海淑 邕聖祐 邊佑錫 朱宇宰 朴永卓 河東俊 李承俊 金基鬥 朴寶英 朴炯植 沈惠 

導演:金正植 ??? 

Strong Girl Nam-soon,Strong Woman Kang Nam Soon/大力女子姜南順劇情簡介

一位擁有超強力量的年輕女子回到韓國尋找她的親生家庭,卻卷入了一場考驗她能力的毒品案。詳情

友情鏈接

94i影城